ازاین تکرارساعتهاازاین بیهوده بودنهاازاین بی تاب ماندنهاازاین تردیدهانیرنگهاشکهاخیانتهاازاین رنگین کمان سرد آدمهاوازاین مرگ باورها ورویاهاپریشانم ....دلم پروازمیخواهد... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 67 بازدید
بهمن 91
2 پست
دی 91
6 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
10 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
14 پست
شهریور 89
12 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
17 پست